Monday, 30 October 2017

എക്കാലത്തേയും മികച്ച 100 പുസ്തകങ്ങളും എഴുത്തുകാരും

1. അടുക്കളയില്നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് – വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് (നാടകം)
2. അഗ്നിസാക്ഷി – ലളിതാംബികാ അന്തര്ജ്ജനം (നോവല് )
3. ആഹിലായുടെ പെണ്മക്കള് – സാറാ ജോസഫ് (നോവല് )
4. ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില് ശങ്കുണ്ണി (ചെറു കഥകള്)
5. അമ്പലമണി – സുഗതകുമാരി (കവിത)
6. അറബിപ്പൊന്ന് – എം.ടി- എന്.. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല് )
7. അരങ്ങു കാണാത്ത നടന് – തിക്കോടിയന് (ആത്മകഥ)
8. അശ്വത്ഥാമാവ് – മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ (നോവല് )
9. ആത്മകഥ – ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ആത്മകഥ)
10. ആത്മോപദേശ സാതകം – ശ്രീ നാരായണ ഗുരു (കവിത)


11. അവകാശികള് – വിലാസിനി (നോവല് )
12. അവനവന് കടമ്പ – കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര് (നാടകം)
13. അയല്ക്കാര് – പി. കേശവദേവ് (നോവല് )
14. ആയ്ഷ – വയലാര് രാമവര്മ്മ (കവിത)
15. അയ്യപ്പ പ്പ ണിക്കരുടെ കൃതികള് – അയ്യപ്പപ്പണിക്കര് (കവിത)
16. ഭാരതപര്യടനം – കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് (ഉപന്യാസം)
17. ബാഷ്പാഞ്ജലി – ചങ്ങമ്പുഴ (കവിത)
18. ഭാസ്കരപട്ടെലും എന്റെ ജീവിതവും – സക്കറിയ (ചെറുകഥകള് )
19. ഭൂമിഗീതങ്ങള് – വിഷ്ണു നാരായണന് നമ്പൂതിരി (കവിത)
20. ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൊരുള് – വിജയകൃഷ്ണന് (ഉപന്യാസം)

21. ച്ഛണ്ടാലഭിക്ഷുകി – കുമാരനാശാന് (കവിത)
22. ചത്രവും ചാമരവും – എം. പി. ശങ്കുണ്ണിനായര് (ഉപന്യാസം)
23. ചെമ്മീന് – തകഴി (നോവല് )
24. ദൈവത്തിന്റെ കാന് – എന്. പി. മുഹമ്മദ് (നോവല് )
25. ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള് – എം.മുകുന്ദന് (നോവല് )
26. ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സേയും – എന്.. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് (കവിത)
27. ഗസല് – ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട് ((കവിത)
28. ഗുരു – കെ. സുരേന്ദ്രന് (നോവല് )
29. ഗുരുസാഗരം – ഒ. വി. വിജയന് (നോവല് )
30. ഹിഗ്വിറ്റ – എന്. എസ്. മാധവന് (ചെറുകഥകള് )
31. ഹിമാലയ സാനുവിലൂടെ – കെ. വി. സുരേന്ദ്രനാഥ് (യാത്രാവിവരണം)
32. ഇന്ദുലേഖ – ഒ. ചന്ദുമേനോന് (നോവല് )
33. ഇനി ഞാന് ഉറങ്ങട്ടെ – പി. കെ. ബാലക്കൃഷ്ണന് (നോവല് )
34. ഇസങ്ങള്ക്കപ്പുറം – എസ്. ഗുപ്തന്നായര് (ഉപന്യാസം)
35. കൈരളിയുടെ കഥ – എന്. കൃഷ്ണപിള്ള (ഉപന്യാസം)
36. കാലം- എം.ടി. വാസുദേവന്നായര് (നോവല് )
37. കല്യാണസൌഗന്ധികം – കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര് (കവിത)
38. കാഞ്ചനസീത – സി. എന് ശ്രീകണ്ടന് നായര് (നാടകം)
39. കണ്ണുനീര്ത്തുള്ളി – നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന് (കവിത)
40. കാരൂരിന്റെ ചെറുകഥകള് – കാരൂര് നീലകണ്ഠന് പിളള (Short Stories)

41. കരുണ – കുമാരനാശാന് (കവിത)
42. കയര് – തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള (നോവല് )
43. കയ്പവല്ലരി – വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന് (കവിത)
44. കഴിഞ്ഞകാലം – കെ. പി. കേശവമേനോന്
45. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം – ഒ. വി വിജയന് (നോവല് )
46. കൊടുങ്കാറ്റുയര്ത്തിയ കാലം- ജോസഫ് ഇടമക്കൂര് (ഉപന്യാസം)
47. കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള് – ജോസഫ് മുന്ടെശ്ശേരി (ആത്മകഥ)
48. കൃഷ്ണഗാഥ – ചെറുശ്ശേരി (കവിത)
49. കുച്ചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് – രാമപുരത്ത് വാരിയര് (കവിത)
50. കുറത്തി – കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണന് (കവിത)

51. എം.ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള് – എം. ടി. വാസുദേവന്നായര് (ചെറുകഥകള് )
52. മഹാഭാരതം – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ചന് (കവിത)
53. മാര്ത്താണ്ടവര്മ്മ – സി. വി. രാമന്പിള്ള (നോവല് )
54. മരുഭൂമികള് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? – ആനന്ദ് (നോവല് )
55. മരുന്ന് – പുനത്തില് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള (നോവല് )
56. മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില് – എം. മുകുന്ദന് (നോവല് )
57. നക്ഷത്രങ്ങള് കാവല് – പി. പദ്മരാജന് (നോവല് )
58. നളചരിതം ആട്ടക്കഥ- ഉണ്ണായിവാര്യര് (കവിത)
59. നാറാണത്തുഭ്രാന്തന് – പി. മധുസൂദനന് നായര് (കവിത)
60. നീര്മാതളം പൂത്തപ്പോള് – കമലാദാസ് (നോവല് )

61. നിലാവില് വിരിഞ്ഞ കാപ്പിപ്പൂക്കള്‍ – ഡി.ബാബുപോള് (ഉപന്യാസം)
62. നിങ്ങളെന്നെ കമ്മുനിസ്ടാക്കി – തോപ്പില്ഭാസി (നാടകം)
63. നിവേദ്യം – ബാലാമണിയമ്മ (കവിത)
64. ഓടക്കുഴല് – ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് (കവിത)
65. ഓര്മകളുടെ വിരുന്ന് – വി. കെ. മാധവന്കുട്ടി (ആത്മകഥ)
66. ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ – എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട് (നോവല് )
67. ഒരു സങ്കീര്ത്തനം പോലെ – പെരുമ്പടവ് ശ്രീധരന് (നോവല് )
68. ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും – രാജലക്ഷ്മി (നോവല് )
69. പാണ്ഡവപുരം – സേതു (നോവല് )
70. പണിതീരാത്ത വീട് – പാറപ്പുറത്ത് (നോവല് )

71. പത്രധര്മം – സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള (ഉപന്യാസം)
72. പത്രപ്രവര്ത്തനം എന്ന യാത്ര – വി. കെ. മാധവന്കുട്ടി (ആത്മകഥ)
73. പയ്യന് കഥകള് – വി. കെ. എന് (ചെറുകഥകള് )
74. പൂതപ്പാട്ട് – ഇടശ്ശേരി (കവിത)
75. പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെണ്കുട്ടി – ടി. പദ്മനാഭന് (ചെറുകഥകള് )
76. രമണന് – ചങ്ങമ്പുഴ (കവിത)
77. രാമായണം – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന് (കവിത)
78. രണ്ടാമൂഴം – എം. ടി. വാസുദേവന്നായര് (നോവല് )
79. സാഹിത്യ വാരഫലം – എം. കൃഷ്ണന്നായര് (ഉപന്യാസം)
80. സാഹിത്യമഞ്ജരി – വള്ളത്തോള് നാരായണമേനോന് (കവിത)

81. സമ്പൂര്ണ കൃതികള് – വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര് (ചെറുകഥകള് )
82. സഞ്ചാരസാഹിത്യം Vol I – എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട് (യാത്രാവിവരണം)
83. സഞ്ചാരസാഹിത്യം Vol II – എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട് (യാത്രാവിവരണം)
84. സഭലമീയാത്ര – എന്. എന്. കക്കാട് (ആത്മകഥ)
85. സൗപര്ണിക – നരേന്ദ്രപ്രസാദ് (നാടകം)
86. സ്പന്ദമാപിനികളേ നന്ദി – സി. രാധാകൃഷ്ണന് (നോവല് )
87. ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്- അവസാനത്തെ നാടുവാഴി – T.N. Gopinathan Nair (ഉപന്യാസം)
88. സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും – ഉറൂബ് പി. സി. കുട്ടികൃഷ്ണന് (നോവല് )
89. സ്വാതിതിരുനാള് – വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരന്നായര് (നോവല് )
90. തത്ത്വമസി – സുകുമാര് അഴിക്കോട് (ഉപന്യാസം)

91. തട്ടകം – കോവിലന് (നോവല് )
92. ദി ജഡ്ജ്മെന്റ് – എന്. എന്. പിള്ള (നാടകം)
93. ഉള്ക്കടല് – ജോര്ജ് ഓണക്കൂര് (നോവല് )
94. ഉമാകേരളം – ഉള്ളൂര് എസ്. പരമേശ്വരയ്യര് (കവിത)
95. ഉപ്പ് – ഒ. എന് . വി. കുറുപ്പ് (കവിത)
96. വാസ്തുഹാര – സി. വി. ശ്രീരാമന് (നോവല് )
97. വേരുകള് – മലയാറ്റൂര് രാമകൃഷ്ണന് (നോവല് )
98. വിക്രമാദിത്യ കഥകള് – സി. മാധവന്പിള്ള (ചെറുകഥകള് )
99. യന്ത്രം – മലയാറ്റൂര് രാമകൃഷ്ണന് (നോവല് )
100. യതിച്ചര്യ – നിത്യചൈതന്യയതി (ഉപന്യാസം).....

2 comments:

  1. We are urgently in need of kidney donors in Kokilaben Hospital India for the sum of $450,000,00,For more info
    Email: kokilabendhirubhaihospital@gmail.com
    WhatsApp +91 7795833215

    ReplyDelete