ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Tuesday, 20 June 2017

NOON MEAL


 കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും മറ്റു അത്യവശ്യ വിവരങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിനുറ്റുകൾ കൊണ്ട്  
Consolidated Noon feeding Attendance Register
Nmp New
New K2
Noon Feeding Account Register
 Expenditure Statement
Details of Contigent charges  

https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEON3I4QndxLWMzNms/view?usp=sharing
തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന TK Sudheer kumar സർ തയ്യാറാക്കിയ നൂൺ മീൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment