ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Friday, 14 July 2017

വി.എച്ച് എസ്സ ഇ ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനത്തിന്ന് 20% സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

2016 -2017 അധ്യയന വർഷത്തിലേയ്ക്ക് വി.എച്ച് എസ് ഇ ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനത്തിന് ഗവൺമെന്റ് , എയിഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ 20% സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവായി.
അതായത് വി.എച്ച് എസ്.ഇ ഒരു കോഴ്സിന് 5 സീറ്റ് വീതം കൂട്ടി. നിലവിൽ 25 സീറ്റായിരുന്നത് 30 ആകും

No comments:

Post a Comment