ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Friday, 21 July 2017

ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം


സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിയില്‍ കേൾപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ 
ശബ്ദരേഖ.
തയ്യാറാക്കിയത് തിരൂർ ഉപജില്ലയിലെ ചെറിയ പറപ്പൂർ എ എംഎൽപി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ സാജു. കെ.പി


-----------------------------------------------

 (ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ ചരിത്രം, ബഹിരാകാശത്തെ ജീവിതം, ഭാരമില്ലായ്മയുടെ തമാശകൾ, സ്പേസ് ഷട്ടിൽ, ബഹിരാകാശ നിലയം, ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ ചില ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ, സ്പെയ്സ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ, സ്പേസ് വാക്ക്, ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഉള്ളടക്കം )

 


No comments:

Post a Comment