ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Saturday, 1 July 2017

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരം

1/1/2017 ൽ 18വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തവർക്കും പ്രവാസികൾക്കും  അവസരം. 
ജൂലൈ 1മുതൽ 31 വരെഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ   അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി  അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.  
ആവശ്യമായ രേഖകൾ.
1. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് /സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, Aadhar കാർഡ്‌, 
2. വീട്ടിലെ നിലവിലുള്ള ഒരു വോട്ടറുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്‌ നമ്പർ.
3. പ്രവാസികൾ പാസ്പോർട്ട്‌ കോപ്പി, വിസ കോപ്പി വീട്ടിലെ നിലവിലുള്ള ഒരു വോട്ടറുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്‌ നമ്പർ.
        അവസരം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക

No comments:

Post a Comment