ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Sunday, 9 July 2017

ഹൈടെക് സര്‍വേ, ഇ-വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്

എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും
ഹൈടെക് സര്‍വേ, ഇ-വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി 13/7/17ന് വൈകീട്ട് 5 മണിക്കു മുമ്പായി നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് IT@school നിർദ്ദേശം
സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് 

No comments:

Post a Comment