Wednesday, 29 March 2017

GPF - NEW UPDATION

ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇനി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തുക ലഭിക്കാൻ 15 ദിവസത്തെ സമയം മതി. ചികിത്സയ്ക്കായി പണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം നൽകും. പിഎഫിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ 15 വർഷത്തെ സേവനകാലാവധി വേണം എന്ന നിബന്ധന പല കാര്യങ്ങളിലും പത്തു വർഷമായി ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു. വീടു വയ്ക്കാനും വാങ്ങാനും അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കും 90 ശതമാനം വരെ തുക പിൻവലിക്കാം.
ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കായി 1960–ലെ ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് (സെൻട്രൽ സർവീസ് ) നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനും തീരുമാനമായി. രാജ്യത്തെ 50 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. സ്വകാര്യമേഖലയിൽ എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കും തത്തുല്യമായ ഇളവുകൾ ലഭ്യമാക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
വിരമിക്കാൻ ഒരു വർഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം കാണിക്കാതെ 90% പിഎഫ് തുകയും പിൻവലിക്കാം എന്നത് വിരമിക്കുന്നതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എന്ന് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും. ഇതു കൂടാതെ 90% തുകയും പിൻവലിക്കാവുന്നത് ഭവന നിർമാണത്തിനും രോഗ ചികിത്സയ്ക്കുമാണ്. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറു കാര്യങ്ങൾക്ക് 90 ശതമാനം തുകയും പിൻവലിക്കാം. വീടോ ഫ്ളാറ്റോ വാങ്ങുക, വീടു വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങുക, കൈവശമുള്ള സ്ഥലത്ത് വീടു വയ്ക്കുക, പരമ്പരാഗതമായ വീട് നന്നാക്കുക, നിലവിലുള്ള വീടിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തുക, വീടിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് 90% വരെ തുക ലഭിക്കും.

PF ക്രഡിറ്റ് സ്ലിപ്പ്

2015-16 വർഷം കൂടി മാത്രമേ PF ക്രഡിറ്റ് സ്ലിപ്പ് APFO ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ശേഷമുള്ളത് ഓൺലൈൻ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുo. സ്പാർക്കിൽ നിന്ന് Data ശേഖരിച്ചാണ് ഇത് തയാറാക്കുക അതു കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടേയുo Account ൽ വന്ന തുക ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തണം.
GAl N PF സൈറ്റിൽ അവനവന്റെ PEN നമ്പറും Date of Birth ഉം ഉപയോഗിച്ച് Login ചെയ്ത് information service Menu വിലെ My Ledger Card open ചെയ്ത് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം 29/03/2017നകം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പരിശോധന നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് . സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുക. മാസ തവണയും DA അരിയറും ശരിയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Treasury Transactions - Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the Financial year

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനത്തിലെ ട്രഷറി ഇടപാടുകള്‍ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന് ധന വകുപ്പ് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും ഡി.ഡി.ഒ മാരും മാര്‍ച്ച് 30 വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായി ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഈ സമയപരിധിക്കുശേഷം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറികളില്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അലോട്ട്‌മെന്റുകള്‍ മാര്‍ച്ച് 29ന് മുമ്പ് ട്രഷറികളില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണാധികാരികള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതിനുശേഷം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന റീ-അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ പ്രൊപ്പോസലുകള്‍ ധനവകുപ്പില്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. നിര്‍ദിഷ്ട സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ട്രഷറികളില്‍ സ്വീകരിച്ച ബില്ലുകളില്‍ മാര്‍ച്ച് 31 രാത്രി 12 മണിക്ക് മുമ്പ് മാറ്റി നല്‍കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നവ ട്രഷറി ക്യൂവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ തുടര്‍ദിവസങ്ങളില്‍ മാറി നല്‍കും. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ട്രഷറികളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകള്‍ക്ക് ക്രമനമ്പരും സ്വീകരിച്ച സമയവും രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള ടോക്കണ്‍ ലഭ്യമാക്കും. ഈ ടോക്കണുകളുടെ മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കി നല്‍കുക. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഇപ്രകാരം ടോക്കണ്‍ ലഭിച്ച ബില്ലുകള്‍ മാര്‍ച്ച് 31ലെ ട്രഷറി പ്രവൃത്തി സമയത്തിനുള്ളില്‍ മാറി നല്‍കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നാല്‍ ബില്‍തുക ലാപ്‌സ് ആകില്ല. ആ ബില്ലുകള്‍ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളില്‍ മേല്‍പറഞ്ഞ മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ മാറി നല്‍കും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ബില്ലുകള്‍ മാറുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് തുക മാറി നല്‍കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ട്രഷറികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വകുപ്പുകളുടെ റ്റി.എസ്.ബി/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഈ ഇനത്തില്‍ മൊത്തമായി ഫണ്ട് മാറി നല്‍കുന്നതല്ലെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു .
Downloads
Treasury Transactions - Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the Financial year - Avoidance of- Instructions issued

LD ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് PSC പബ്ലിഷ് ചെയ്തു

https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEOcFVsekpvSHlQaW9NOEV2TzlNUUhRdTZwUklF/view?usp=sharing

Numats state level resul

പട്ടികവിഭാഗ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ടെസ്റ്റ് പാസാകുന്നതില്‍ ഇളവ് : കാലാവധി നീട്ടി

പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട 1985 ഡിസംബര്‍ 31 നോ അതിന് മുമ്പോ സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് യൂണിഫൈഡ്, സ്‌പെഷ്യല്‍, വകുപ്പുതല പരീക്ഷകള്‍ പാസാകുന്നതിന് നല്‍കിയ ഇളവിന്റെ കാലവധി 2017 ജനുവരി ഒന്നുമുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ഉത്തരവായി. 1986 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനുശേഷമോ സര്‍വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച പട്ടികജാതി/വര്‍ഗ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇളവിന് അര്‍ഹതയില്ല. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് പൊതുചട്ടങ്ങള്‍ 13എ(1)(എ), കെ.എസ് & എസ്.എസ്.ആര്‍ 13എ(2) വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം പരീക്ഷയില്‍ നിന്ന് താത്കാലിക ഇളവിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Saturday, 25 March 2017

സര്‍വശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ - മികവ് ദേശീയ സെമിനാറും ശില്പശാലയും : ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 26)


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തോടനവുബന്ധിച്ച് സര്‍വ്വശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മികവ് ദേശീയ സെമിനാറും ശില്പശാലയും മാര്‍ച്ച് 26, 27 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം കൈമനം ആര്‍.ടി.ടി.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കും. ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 26) രാവിലെ 9.30ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് ദേശീയ സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ദേവസ്വം-ടൂറിസം-സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ മികവിന്റെ വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച സെമിനാറുകള്‍, പ്രഭാഷണങ്ങള്‍, മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവച്ച വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം, കലാസാംസ്‌കാരിക പരിപാടികള്‍ എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും.

സ്‌നേഹപൂര്‍വം സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്: പ്രിന്റ് ഔട്ട് നല്‍കണം

കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്‌നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതി സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഇതുവരെ നല്‍കാത്തവര്‍ അത് സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ ഒപ്പും സീലും സഹിതം മാര്‍ച്ച് 28നകം കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ snehapoorvamonline@gmail.com ലേക്ക് ഇ-മെയില്‍ ചെയ്യണമെന്ന് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

GOVT ORDERS & CIRCULARS,

എസ് എസ് എൽ സി കണക്കു പരീക്ഷ റദാക്കി


30 ന് പുന: പരീക്ഷ നടത്തും
എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷയില്‍ വന്ന 13 ചോദ്യങ്ങളാണ് സാമ്യമുള്ളതെന്നാണ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്

2017-18 വര്‍ഷത്തെ അവധിക്കാല പരിശീലനം ഷെഡ്യൂള്‍

SET ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഫെബ്രുവരി 12ന് നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് www.lbscentre.org, www.lbskerala.com എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. 15,854 പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 880 പേര്‍ വിജയിച്ചു. ആകെ വിജയശതമാനം 5.55 ആണ്. പാസായവരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളളവര്‍ അവരുടെ സെറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷാ ഫോറം എല്‍.ബി.എസ് സെന്ററിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകളുടെ (ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ) കോപ്പികള്‍ 40 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് സ്വന്തം മേല്‍വിലാസം എഴുതിയ എ4 വലുപ്പത്തിലുളള ക്ലോത്ത് ലൈന്‍ഡ് കവര്‍ സഹിതം ഡയറക്ടര്‍, എല്‍.ബി.എസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം 33 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയച്ചുതരണം. എസ്.എസ്.എല്‍.സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുന്ന പേജ്, ബിരുദാനന്തരബിരുദ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (പ്രൊവിഷണല്‍/ഒറിജിനല്‍), മാര്‍ക്ക്‌ലിസ്റ്റ്, ബി.എഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (പ്രൊവിഷണല്‍/ഒറിജിനല്‍), അംഗീകൃത തുല്യത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ (കേരളത്തിനു പുറത്തുളള ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബി.എഡും), പ്രോസ്‌പെക്ടസിലെ ഖണ്ഡിക 2.2 ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയവര്‍ തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ തുല്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, എസ്.സി/എസ്.ടി, ഒ.ബി.സി (നോണ്‍ ക്രിമീലെയര്‍) വിഭാഗത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി വിജയിച്ചവര്‍ അവരുടെ ജാതി/ നോണ്‍ ക്രീമീലെയര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (നോണ്‍ ക്രീമീലെയര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ 2015 ഡിസംബര്‍ നാല് മുതല്‍ 2016 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയുളള കാലയളവില്‍ ലഭിച്ചതായിരിക്കണം), പി.എച്ച്/വി.എച്ച് വിഭാഗത്തില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി വിജയിച്ചവര്‍ അവരുടെ വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം. (മുമ്പ് ഹാജരാക്കിയവര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല) എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ജൂണ്‍ മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0471 2560311, 312,313. (പരീക്ഷാഫലം അനുബന്ധമായി ഇ- മെയില്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്). 

CLICK HERE for the RESULTS

മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങാതെ സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തരുത്

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ദൃശ്യ-ശ്രവ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സര്‍ക്കാര്‍നയങ്ങളെയും നടപടികളെയുംകുറിച്ച് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങാതെ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുകയോ പരാതി ലഭിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ മേലധികാരി കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലറിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ ചട്ടലംഘനം നടത്തുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഉചിതനടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കും. 1960 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 60 (എ) പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന നയത്തേയോ, നടപടിയേയോകുറിച്ച് എഴുത്തിലൂടെയോ, ഏതെങ്കിലും സംഭാഷണത്തിലൂടെയോ പൊതുജനമധ്യത്തിലോ അസോസിയേഷനിലോ സംഘത്തിലോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനോ വിമര്‍ശിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ത്തവ് ഇവി

SPARK MESSAGE

Due to heavy rush in Pay revision Arrear processing it is seen that processing of other bills pertaining to Pay and allowances are badly affected. Hence the Pay Revision Arrear Processing module will not be available from 24th March 2017 to 9th April 2017 so as to facilitate smooth processing of other bills at the fag end of the FY. The bills of PR arrears already in queue will not be affected. Inconvenience caused is highly regretted.

GOVT ORDERS & CIRCULARS

Progress Report Creator (LP.UP.HS&HSS)

പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ  അദ്ധ്യാപകർക്ക്  ധാരാളം സമയം  വേണ്ടി  വരുന്നു. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിലും  വേഗത്തിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ   സാധിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ  T K സുധീർ കുമാർ ,അജിത് . P P എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
The Progress Report Creator Software automatically generates Progress report, CE report ,Class PTA report and gives consolidated reports of score after each term exam , and can be kept as a record (Mark Register). It also simplifies the process of tracking the students' progress .