ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

PTA / SMC GUIDELINES

 How to organise Parent Teacher Association?
      The first step towards the organisation of Parent Teacher Association, the teachers has to make a genuine attempt to win the confidence and co-operation of the parents. The parents cannot but offer this co-operation when they realise that the teacher is interested in the growth and well being of his child. The following tips may help the teacher to win the co-operation of parents.
 
1. Invite and encourage the parents to talk freely on all matters relating to the education of their children.

2. Patience to understand the child in the socio-cultural back - ground from which the comes.


3. Ability to interpret the functions of the school in relation to home and show parental co-operation facilities in education and pupil growth.


4. Extending understanding to the parents point of view.


5. Making the parent believe that the teacher is really and sincerely interested in the growth and welfare of the child.
Once good relations are established between teachers and parents it should not be difficult to form Parent Teacher Association at a conference of Parent and Teacher.


Whenever organized, it should be an organization for fostering and developing understanding and co-operation between the parents and, teachers in, the community .around that school. The parents of pupils on  the rolls of the school and teachers or the staff of the school shall become members of the Association.


? II. Functions of the Association?

 
The following can be the functions of the association.


1. To promote understanding and co-operation between parent and teachers for the welfare of children and youth.


2. To work for the social, economic, cultural and educational advancement for better schools and better homes.


3. To organise teaching of arts and crafts and arrange for cultural programmes, conferences, functions and seminars.


4. To organise the study, teaching and to making the life of the community richer and happier.


5. To help and develop in children respect and regard for elder and teachers, common institution, our traditions and culture, etc.


6. To help parents assist the teachers in their work by taking a keen interest in the educational progress of their children and by periodical check up at home.


7. To help in improving the physical facilities in the school.
The associations shall elect from among its members, the necessary office bearers, like President, Treasure etc. But the Headmasters of the school shall always be its convener. It will be good to evolve a convention by which teachers are not elected office bearers of the Association.

 
PTA Membership Fee
LP Section 10
UP Section 25
HS Section 50
HSS Section 100
The PTA membership fee is not compulsory for the parents of SC/ ST and financially backward students. Still they would be members of PTA general body 

 

PTA Fund Collection
PTA fund can be collected as per the amount given below if the PTA General body decides.
LP Section 20
UP Section 50
HS Section 100
HSS Section 400  
 
PTA activities to download click the link below. 
 
Downloads
Formation of Parent Teachers Association
Period of PTA President-limited upto 3 years-orders issued G.O(Ms)No.190-2016-G.Edn dtd 16.11.2016
SC-ST students are exempted from PTA Member ship fee- Guidelines
PTA Guidelines Modified . Govt Order GO(MS) No.196/2014 Gen_edn dtd 23.09.2014
School Management Committee Guidelines 
DPI Direction on PTA Fund Collection

No comments:

Post a Comment