ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

STANDARD 2 ENGLISH

 

UNIT  - 1

http://mentorskerala.blogspot.com/2016/07/standard-2-english-unit-1.html 

 Unit 2 

http://mentorskerala.blogspot.com/2016/07/standard-2-english.html 

 

UNIT 3 

http://mentorskerala.blogspot.com/2016/07/standard-2-english-unit-3.html

 The Mother Tree

 

UNIT 4 

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/07/standard-2-english-unit-4.html

The Jungle Fight

 

 UNIT 5 

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/07/standard-2-english-unit-5.html

Who is our Nighbour

 

UNIT 6  

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/07/standard-2-english-unit-6.html

The First Flight

No comments:

Post a Comment