ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

FORMS

(DOWNLOAD ചെയ്യുവാൻ CLICK ചെയ്യുക. QUICK SEARCH ന് control key അമർത്തി f അടിക്കുക ശേഷം key words type  ചെയ്യുക.)

 APPLICATION FOR CORRECTION OF DATE OF BIRTH IN SSLC BOOK
6-th working day statement *6-thWORKING DAY particulars *ACTUAL NUMBER OF CANDIDATES REGISTED IN SSLC EXAM *ADMISSION EXTRACTS *APP. FOR CONCESSION OF DESABLED IN THE SSSLC EXAM *Application for Admission Extract *Application for birth extract *APPLICATION FOR THE PHYSICALLY DISABLED STUDENTS IN THE SSLC EXAM *Application for the post of guest lecture  *Application for the post of lab assistant 
*Application for Transfer Certificate(T.C) 
*APPLICATION OF CASUAL LEAVE 
*CERTIFICATE for transpotation allowance for students 
*CERTIFICATE to produce at the time of  applying new psc through department 
*conduct CERTIFICAT*conduct CERTIFICATE common given by hm 
*conduct CERTIFICATE(+2 students) 
*DUPLICATE QUAL.CERTIFICATE ISSUING CERTIFICATE 
*DUTY CERTIFICATE 
*eligibility for students 
*Expenditure Statement
*SSLC Supervision duty certificate 
*Standardwise details of Pupils 
*Statement of Fixation of Pay of Headmasters 
*STATEMENT OF RELINGUISHMENT 
*STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF SERVICE OF THE HIGH SCHOOLS(hm) 
*Students birth certificate 
*trans application covering letter 
*UNRECONCILED expentiture statement 
*vacancy report 
*request to correct error in the admission register(to DEO) *SALARY CERTIFICATE to loan 
*special fee total form *SSLC REG CANDIDATES DETAILS FORM
               
 3 LEAVE FORMS
4 INSURANCE FORMS
 5 FORMS FOR OTHER ADVANCES / BENEFITS
6 Family Benefit Scheme
7 Application for Transfer
8 Office Forms
10 Income Tax

11 PSC Forms
12 Other application forms
Form Number              Purpose
  OTHER FORMS
GENERAL FORMS
APPLICATION FOR THE CORRECTION OF DATE OF BIRTH IN SCHOOL RECORDS
 PR Review ScheduleBusiness StatementBudget FormsDie-in-harness Application form 
PF FORMS 

6 comments: