ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

STANDARD 6 SOCIAL SCIENCE

യൂണിറ്റ് 1

മധ്യകാല ഇന്ത്യ അധികാരകേന്രങ്ങള്‍

യൂണിറ്റ് 2


മധ്യകാല ഇന്ത്യ സമൂഹം, വിഭവം, വിനിമയം 

യൂണിറ്റ് 3

കേരളം മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും 

 

യൂണിറ്റ് 4

ഉല്പാദന പ്രക്രിയയിലൂടെ 

 

യൂണിറ്റ് 5 

ഭൂമി കഥയും കാര്യവും 

 

യൂണിറ്റ് 6 

വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം 

 

യൂണിറ്റ് 7 

മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും 

 

യൂണിറ്റ് 8 

മധ്യകാല ലോകം 

 

 

യൂണിറ്റ് 9 

മധ്യകാല കേരളം 

 

യൂണിറ്റ് 10 

ജനാധിപത്യവും അവകാശങ്ങളും 

 

യൂണിറ്റ് 11 

സമൂഹജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യം 

 

യൂണിറ്റ് 12 

പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം

 

5 comments: