ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

STANDARD 7 MALAYALAM

 

UNIT 1

UNIT II

UNIT III

UNIT III
കേരളപാഠാവലി യൂണിറ്റ് 3   ഉണര്‍വിന്റെ പാതയില്‍

 കതുവനൂര്‍ വീരന്‍

 

UNIT IV

UNIT IV
കേരളപാഠാവലി യൂണിറ്റ് 4 മായാത്ത കാഴ്ചകള്‍

മായാത്ത കാഴ്ചകള്‍

ഗാനം കേട്ടനേരം  

വീണിതല്ല്ലൊ കിടക്കുന്നു.... 

UNIT V

UNIT V
കേരളപാഠാവലി യൂണിറ്റ് 5 എത്രയും ചിത്രം വിചിത്രം
 

അടിസ്ഥാനപാഠാവലി 

UNIT II BT

UNIT II BT
 ചിറകുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍

UNIT III BT

UNIT III BT
 അറിവായ് നിറവായ്
 

No comments:

Post a Comment