ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

STANDARD 7 SOCIAL SCIENCE

UNIT 1

UNIT 1

 യൂറോപ്പ് പരിവര്‍ത്തന പാതയില്‍


UNIT II  

UNIT II

കച്ചവടത്തില്‍നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക്


UNIT III 

UNIT III

ചെറുത്തു നില്‍പ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും


UNIT IV 

UNIT IV

ഇന്ത്യ പുതുയുഗത്തിലേക്ക്


UNIT V 

UNIT V

 സാമ്പത്തക സ്രോതസ്സുകള്‍


UNIT VI 

UNIT VI

 ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുള്‍ തേടി


UNIT VII  

UNIT VII

ഭൂമിയും ജീവലോകവും


UNIT VIII  

UNIT VIII

നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായ്


UNIT IX  

UNIT IX

ഗാന്ധിജിയുംസ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും

UNIT X 

UNIT X

 നമ്മുടെ ഭരണഘടന

UNIT XI 

UNIT XI

 വ്യക്തിയും സമൂഹവും

UNIT XII 

UNIT XII

 സൗരതാപനവും അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയും


UNIT XIII  

UNITXIII

 ഇന്ത്യയിലൂടെ

No comments:

Post a Comment