ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Wednesday, 21 June 2017

STAFF FIXATION 2017-18


സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ /എയ്‌ഡഡ്   സ്കൂളുകളിലെ 2017-18  വര്‍ഷത്തെ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം15/07/2017ന് മുന്‍പ്  പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സൂചന(6)ലെ ഉത്തരവ് വഴി  പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്  സെക്രട്ടറി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു .ഇതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ താഴെ നല്‍കിയിയിരിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment