ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

STANDARD 6 BASIC SCIENCE

യൂണിറ്റ് 1

യൂണിറ്റ് 2


യൂണിറ്റ് 3


യൂണിറ്റ് 4


യൂണിറ്റ് 5

യൂണിറ്റ് 6

യൂണിറ്റ് 7

യൂണിറ്റ് 7
ആകര്‍ഷിച്ചും വികര്‍ഷിച്ചും

യൂണിറ്റ് 8

യൂണിറ്റ് 8
തിങ്കളും താരങ്ങളും

യൂണിറ്റ് 9

യൂണിറ്റ് 9
ചേര്‍ക്കാം പിരിക്കാം

യൂണിറ്റ് 10

യൂണിറ്റ് 10
രൂപത്തിനും ബലത്തിനും


 കൂടുതൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഇവിടെ
 (മൊബൈലിലൂടെ ഡൌൺലോഡു ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും 179 എം.ബി ഫയൽ ആണു)

No comments:

Post a Comment