ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

STANDARD 5 SOCIAL SCIENCE


UNITS

യൂണിറ്റ് 1

  ചരിത്രത്തിലേക്ക്

യൂണിറ്റ് 2

 

കല്ലില്‍ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് 

  യൂണിറ്റ് 3 

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/07/standard-5-social-science.html

നമ്മുടെ കുടുംബം 

യൂണിറ്റ് 4

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/07/standard-5-social-science_15.html

 കരുതലോടെ ചെലവിടാം 

 

യൂണിറ്റ്5 

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/07/standard-5-unit-5_15.html

പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം 

 

യൂണിറ്റ് 6

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/09/standard-5-social-science-unit-6.html

വന്‍കരകളും സമുദ്രങ്ങളും 

യൂണിറ്റ് 7

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/11/standard-5-social-science-unit-7.html 

  യൂണിറ്റ് 8 

http://mentorskerala.blogspot.in/2016/11/standard-5-social-science-unit-8.html

അഹിംസ അറിവ് അധികാരം 

 

UPDATING NOW BELOW UNITS.......

 

യൂണിറ്റ് 9 

ജനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി 

യൂണിറ്റ് 10

http://mentorskerala.blogspot.in/2017/01/standard-5-social-science.html
 കേരളക്കരയില്‍ 

യൂണിറ്റ് 11

 നമ്മുടെ ഇന്ത്യ 

 

 

No comments:

Post a Comment