ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

LP SECTION

READING MATERIALS AND WORK SHEETS

12 comments:

 1. വലിയ ഒരു സഹായം .നന്ദി.കൂടുതല് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  ReplyDelete
 2. വലിയ ഒരു സഹായം .നന്ദി.കൂടുതല് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  ReplyDelete
 3. ക്ലാസ്സ് റൂമിൽ Teacher എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരമായി

  ReplyDelete
 4. ടീച്ചിംങ്ങ് മെറ്റീരിയലും വീഡിയോ ക്ലിപ്സും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  ReplyDelete
 5. It is very helpful me as a biginer in the field of lp arabic.thank u so much for the team .

  ReplyDelete
 6. I HOPE THE PRE TEST METERIAL FOR STD 3

  ReplyDelete
 7. Pls add model question papers for first standard

  ReplyDelete
 8. വളരെ നന്ദി. വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണിത്.

  ReplyDelete