സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 മലയാളം

യൂണിറ്റുകൾ
അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
മലയാളം കവിതകൾ Download

Teacher Text 
http://mentorskerala.blogspot.com/2016/05/standard-5-malayalam.html 
യൂണിറ്റ് 1.  തേന്നൂറും മലയാളം

യൂണിറ്റ് 3 ചിരിയും ചിന്തയും


യൂണിറ്റ് 4 സഞ്ചാരത്തിനിടയില്‍
യൂണിറ്റ് 5 തനിമയുടെ പൊലിമ
രസഗുളികകൾ
കീരി കീരി കിണ്ണം താ
വേനലിന്റെ ഒഴിവ് 


അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയൂണിറ്റ് 2 പ്രകാശം പരത്തുന്നവര്‍
മരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ
കണ്ടാലറിയാത്തത്
ഗുരുപ്രസാദ


യൂണിറ്റ് 3 നിറഭേദങ്ങള്‍
മഴവില്ല് വരയ്ക്കുന്നവർ
വിഷുക്കണി
എങ്ങുപോയി 

1 comment: