ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Friday, 14 July 2017

Pre-Primary Teachers/Ayaas - rectifying orders

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്-പ്രീ-പ്രൈമറി വിഭാഗം 01/08/2012ല്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ധ്യാപക/ആയ വിടുതല്‍ ചെയ്താല്‍ പകരം യോഗ്യതയുള്ള ആളെ നിയമിക്കുന്നതിനു പി.റ്റി .എ യ്‌ക്കുള്ള അനുവാദം ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഉത്തരവ് ഇവിടെ ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്

No comments:

Post a Comment