ഈ വർഷത്തെ അർധ വാർഷിക പരീക്ഷ 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 13 മുതൽ 21 വരെയും..... എൽ.പി-യു.പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 21 വരെയും നടക്കും....മുസ്ലിം കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേത് 2018 ജനുവരി 15 മുതൽ 22 വരെയായിക്കും..... ഈ വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2018 മാർച്ച് 7 ന് ആരംഭിച്ച് 26 ന് അവസാനിക്കും....ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെയായിരിക്കും.... എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 ന് തുടങ്ങി 21 ന് അവസാനിക്കും.... K TET 2017-18 നിയമനം ലഭിച്ചവരെ '18 മാർച്ച് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

Friday, 7 July 2017

അറിയിപ്പുകള്‍

  • പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന " വിദ്യാരംഗം " മാസിക എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും വാർഷിക വരിസംഖ്യ 100 രൂപ ( 12 ലക്കം) മണി ഓർഡറായി അടച്ച് വാങ്ങണമെന്ന് ബഹു . ഡി പി ഐ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
  • Inspire അവാർഡിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനിയുo മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട് .അധ്യാപകർ മനസ്സു വച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തണം . കുട്ടിക്ക് 5000 രൂപ സ്കോളർഷിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട് അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ
  • ആധാർ നമ്പർ കിട്ടാത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആധാർ എടുക്കണം ഉച്ചഭക്ഷണ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ആധാർ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചില്ലെന്നു വരാം .

No comments:

Post a Comment